Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Kolachrastava ( Velo a sport v.o.s.) jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu Kolachrastava , kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné účtované v CZK v ČESKÉ REPUBLICE
 1. Osobně na "kamenné prodejně" Velo a sport v.o.s. v Chrastavě - platba pouze hotově.
 2.  

     
       
       
Další společné podmínky
 1. Všechny ceny v našem obchodě jsou koncové a uvedené včetně DPH.
 2. Není-li v popisu objednaného výrobku uvedeno jinak, objednávka je expedována do 2-3 pracovních dnů po obdržení objednávky, pokud je skladem.
 3. Firma Velo a sport v.o.s. si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. V případě, že Vámi objednané zboží není momentálně skladem může dojít k prodloužení expediční doby cca. o 5-7 dní.
 4. O případné delší expediční lhůtě či zrušení objednávky ze strany firmy Velo a sport v.o.s. bude zákazník neprodleně informován e-mailem, nebo telefonicky.

 

Reklamace
 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu Kolachrastava (Velo a sport v.o.s.) a právním řádem platným v ČR.
 2. Reklamační řád internetového obchodu Velo a sport v.o.s. je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.
Závěrečná ustanovení
 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného) uvedenou v katalogu internetového obchodu Velo a sport v.o.s., nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
 3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Reklamační řád

Firma Velo a sport v.o.s. má právo zamítnout neoprávněnou reklamaci přímo na místě v provozovně, a to ústně nebo písemným vyjádřením. Pokud zákazník trvá na vyřízení reklamace dodavatelem, nebo výrobcem a reklamace bude opět zamítnuta, má firma Velo a sport v.o.s. možnost zákazníkovi předložit k úhradě náklady, které jsou přímo spojené s neoprávněnou reklamací (dopravné reklamovaného zboží k / od výrobce, nároky vznesené výrobcem za neoprávněnou reklamaci - na požádání tyto náklady podrobně rozepíše).

Záruční doba na veškeré produkty se řídí platnými zákony dle §620 občanského zákoníku a podmínkami udávanými výrobcem v záručních listech nebo návodech k použití a patří mezi ně zejména:

 • záruční lhůta se nevztahuje na vady vzniklé neodborným či nešetrným zacházením, na závady vzniklé špatnou manipulací, na poškození způsobené pádem atp.
 • záruka se nevztahuje na vady způsobené užíváním věci k jiným než určeným účelům
 • výčet částí výrobků na něž se vztahuje jiná doba záruky atd.

S případnou reklamací se kupující může obrátit na prodejce Velo a sport v.o.s. a to vždy s platným dokladem o koupi a správně vyplněným záručním listem.

Reklamační řád účelně upřednostňuje postup kupujícího a prodávajícího v případě, že přes veškeré úsilí prodávajícího o zachování vysoké kvality nabízeného zboží a služeb vznikne na straně kupujícího oprávněný důvod k uplatňování práv z odpovědnosti za vady prodaného zboží. Prodávající je firma Velo a sport v.o.s. , Nám. 1. máje 225 , 463 31 , Chrastava , Ič:48268933 , Dič:CZ-48268933. Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.

Základní podmínky reklamace
 1. Posláním společnosti je poskytnout zákazníkům kvalitní a pestrou nabídku zboží včetně souvisejících profesionálních služeb k zajištění spokojenosti kupujícího.
 2. Vyskytne - li se u zakoupeného zboží vada, je zájmem prodávajícího poskytnout kupujícímu takové služby, aby tato byla v nejkratší době odstraněna, či záležitost kupujícího jinak vyřešena.
 3. Za vadu však nelze považovat změnu vlastností zboží, která nastala v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení, nesprávného používání, přetěžování, nedostatkem péče nebo vlivem nesprávného zásahu.
 4. Kupující uplatňuje reklamaci v prodejně, v níž bylo zboží zakoupeno osobně, nebo zasláním prostřednictvím třetí osoby – viz. bod ZASLÁNÍ REKLAMOVANÉHO ZBOŽÍ.
 5. Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn.,že kromě vytknutí vad dokládá i místo, cenu zboží a dobu zakoupení zboží, což prokáže nejlépe prodejním dokladem, záručním listem, popř. jiným věrohodným způsobem.
 6. Pověřený pracovník prodejny přijme reklamaci, jestliže je zboží řádně vyčištěné, vysušené a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny.
 7. O reklamaci rozhoduje vedoucí prodejny, nebo jím pověřený pracovník většinou ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů od uplatnění reklamace. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než třicet dnů, nedohodnou - li se strany jinak. Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele §19
 8. Pokud bude reklamace zamítnuta ihned na místě a zákazník bude trvat na zaslání zboží k posouzení dodavatelem a ten posoudí reklamaci jako neoprávněnou, má prodávající nárok na úhradu vynaložených nákladů spojených s balením a dopravou.
Lhůty pro uplatnění reklamace
 1. Základní podmínkou reklamace je, aby byla uplatněna v zákonem stanovené záruční době, t.j. do 24 měsíců ode dne převzetí zboží, pokud není v záručním listě vyznačena záruka delší.
 2. Kupující uplatní reklamaci bez zbytečného odkladu poté, co se vada projevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může znamenat znemožnění odstranění vady a jeho další znehodnocení a proto může být důvodem k zamítnutí reklamace.
 3. Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet.
 4. Vyřídí-li se reklamace kupujícího opravou zboží, prodlužuje se záruční doba o dobu od uplatnění práva na odstranění vady do doby, kdy je kupující povinen po skončení opravy je převzít. Vyřídí- li se reklamace kupujícího výměnou vadného zboží za nové, běží na nové zboží nová záruční lhůta ode dne převzetí.
Způsob vyřízení reklamace
 1. Jde - li o vadu odstranitelnou, může kupující zásadně požadovat:
  • bezplatné odstranění vady
  • nebyla - li věc ještě použita, výměnu věci, nebo týká - li se vada jen součásti věci, výměnu součásti

  Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled a funkčnost věci ( věc po opravě je ve shodě s kupní smlouvou ).

  Jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě věc řádně užívat, může požadovat výměnu věci nebo odstoupit od smlouvy. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí věc tehdy, má-li v době uplatnění reklamace nejméně tři odstranitelné vady.

  Reklamace jízdních kol mají vždy charakter odstranitelné vady, která je řešena výměnou součásti nebo odborným seřízením. U jízdních kol nejsou za vadu považovány změny vlastností způsobené záběhem a odstraněné odborným seřízením.

 2. Jde - li o vadu neodstranitelnou, může kupující požadovat:
  • výměnu zboží
  • odstoupení od kupní smlouvy v případě, že charakter neodstranitelné vady brání užívání věci jako věci bez vady
  • přiměřenou slevu z kupní ceny věci v případě, že charakter neodstranitelné závady nebrání užívání věci jako věci bez vady ( např. vady estetické, vzhledu apod.)
Zaslání reklamovaného zboží

Zasílá-li kupující reklamované zboží prodávajícímu prostřednictvím třetí osoby (např. Česká Pošta, …), počíná si kupující ve vlastním zájmu tak, aby zboží bylo zabaleno takovým způsobem, aby nemohlo být při přepravě poškozeno.

Dříve než nám zboží zašlete, kontaktujte nás e-mailem: veloasport.vos@tiscali.cz, nebo telefonicky: 485143061. Adresa pro zasílání zboží je:

 

Velo a sport v.o.s.
Nám.1. máje 225
463 31 Chrastava

 

Vyřizování reklamací nezpoplatňujeme, reklamované zboží kupujícímu vždy zasíláme zpět bezplatně.

Prevence a služby
 1. Základní podmínkou zachování funkčnosti zboží je řádná prevence kupujícího. Ta začíná výběrem a užíváním vhodného druhu zboží odpovídajícího sledovanému účelu použití a pokračuje nezbytnou péčí a údržbou.
 2. V případě, že prodávající je nucen reklamaci kupujícího zamítnout jako neoprávněnou, může s kupujícím dohodnout poskytnutí služby v podobě vhodného opatření ( opravy) k zachování (prodloužení) životnosti a funkčnosti zboží.
Možnost vrácení zboží bez udání důvodu

U zboží nakoupeného prostřednictvím internetového obchodu www.kolachrastava.cz (nevztahuje se na osobní odběr) má zákazník do 14 dnů od doručení zboží nárok na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené, nést znaky používání či jinak znehodnocené a musí být zabalené v originálním obalu(obal nesmí být žádným způsobem poškozen, zboží nesmí být rozbaleno, samolepky zajišťující spoje obalu nesmí být poškozeny) spolu s veškerým příslušenstvím. Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty a to včetně faktury a záručního listu. Zboží musí být odesláno nejpozději 14-tý den od data doručení zákazníkovi na adresu provozovatele. Po jeho doručení bude zákazníkovi zaslána poměrná částka odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží na jím udané číslo bankovního účtu, případně jinak na základě vzájemné dohody.

Firma Velo a sport v.o.s. si vyhrazuje právo v případě vrácení zboží ve výše popsaném případě snížit vrácenou částku o veškeré náklady spojené s dodáním zboží (balné, poštovné, manipulační poplatky).

Možnost vrácení zboží bez udání důvodu se nevztahuje na objednávky, které byly zákazníkem osobně vyzvednuty na kamenné pobočce. V tomto případě má zákazník možnost zboží osobně zkontrolovat a případně poukázat na nesrovnalosti.

 

Ochrana osobních dat zákazníků

Ochrana osobních údajů
I. Základní ustanovení
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: GDPR) je Velo a sport v.o.s. Nám. 1. Máje 225 Chrastava 46331  IČO: 48268933 (dále jen: správce). Kontaktní údaje správce jsou: Roman Dědík , +420 608 115 958 , . Nám. 1. Máje 225 Chrastava . Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl(a) nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy, analytické a marketingové účely.
III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, příjmení, adresa , identifikační číslo, daňové číslo, email, telefonní číslo), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.
IV. Doba uchovávání údajů
Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, zajišťující marketingové služby. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
VI. Vaše práva
Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména šifrování, fyzické zabezpečení. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
VIII. Závěrečná ustanovení
Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen(a) s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen(a) s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.